Henrik Vuornos

Moderni kokoomuslainen.

Ilmastonmuutos on ihmiskunnan suurin haaste

Vapauden ja vastuun tasapainon on oltava ympäristöpolitiikan keskiössä. Vaikka fossiiliset polttoaineet ja uusiutumattomat luonnonvarat ovat viimeisten vuosisatojen aikana luoneet maailmaan nopeaa kasvua, kustannukset ympäristölle ovat olleet valtavat. Tähän kehityskulkuun on saatava muutos.

Jälkipolville ei tule jättää velkaista ja kestämätöntä taloutta. Heille ei saa myöskään jättää elinkelvotonta ympäristöä. Se rajoittaisi tulevien sukupolvien vapautta enemmän kuin mikään muu – siksi lähitulevaisuuden päättäjien on aika löytää keinoja ylläpitää talouskasvua, mutta ilmaston ja luonnon kannalta kestävillä ehdoilla. Luonnon monimuotoisuuden ja ilmaston kustannuksella elämiselle on laitettava piste.

Suomen on oltava ympäristöllisesti kestävän markkinatalouden mallimaa. Kaikessa päätöksenteossa on otettava huomioon vaikutukset ilmastoon, lähiluontoon, vesistöihin ja ylipäänsä luonnon monimuotoisuuteen. Ympäristön tilaan voidaan vaikuttaa esimerkiksi energiaratkaisuilla, luonnonvarojen kestävällä käytöllä sekä maankäytön, rakentamisen, asumisen ja liikenteen suunnittelulla.

Ilmaston lämpeneminen on ihmiskunnan suurin uhka. Sen torjuminen on aikamme suurin haaste. Jotta voimme välttää ilmakehän hiilidioksidin määrän nousun tasolle, joka käynnistää peruuttamattomia ilmastonmuutosta kiihdyttäviä tapahtumaketjuja ja aiheuttaa dramaattisia vaikutuksia luonnon kiertokulkuun ja yhteiskuntaan, on tehtävä välittömiä ja merkittäviä toimenpiteitä päästötavoitteiden saavuttamiseksi. Ilmastokriisin ratkaisemiseksi tarvitaan nopeaa siirtymistä hiilivapaisiin energiamuotoihin, kansainvälistä yhteistyötä, hiilinielujen ylläpitoa. Tarvitaan myös perustavanlaatuista verouudistusta markkinoiden uudelleenohjaamiseksi kohti puhdasta ja ekologisesti kestävää taloutta.

Huomisen talouskasvun on oltava mahdollisimman resurssitehokasta ja vähäpäästöistä. Kertakäyttökulttuurista on siirryttävä raaka-aineiden uudelleenkäyttöön, aineettomiin palveluihin ja hiilineutraaliin jakamis- ja kiertotalouteen. Erityisesti palvelusektorilla meidän tulisi antaa tilaa nykytoimintojen disruptioon pyrkiville startup-toimijoille ja innovaattoreille. Samalla kaikille negatiivisille ulkoisvaikutuksille, kuten ilmastopäästöille ja luontoon päätyvälle jätteelle, on asetettava oikea hinta.

Haluan varmistaa, että maapallo on kaikille tuleville sukupolville parempi paikka elää. Vastuullinen politiikka merkitsee minulle sitä, että luontoa, elinympäristöä ja hyvän elämän edellytyksiä suojellaan ympäri maailman. Suomi ei voi tehdä muutosta yksin. Emme kuitenkaan voi vain katsoa vierestä, olla yrittämättä ja näyttämättä oikeanlaista esimerkkiä meitä suuremmille saastuttajille. Meidän pitää olla osa ratkaisua, ei ongelmaa.