Henrik Vuornos

Kokoomus, Uusimaa.

Blogi

10 kohdan ohjelma ilmastopäästöjen vähentämiseksi

Kokoomusnuorten puheenjohtaja Henrik Vuornos esittää 10 kohdan ohjelmaa seuraavan hallituksen ilmastopolitiikan kunnianhimon tason nostamiseksi. Kokoomusnuorten keskeisin teesi on se, että markkinatalouden keinot tulee ottaa käyttöön ilmastonmuutoksen torjunnassa.

“Tuoreessa MTS:n mielipidetutkimuksessa 89 prosenttia suomalaisista kertoi olevansa huolissaan ilmastonmuutoksesta. Suomalaisilta tulee siis täysin selkeä viesti siitä, että ilmastopolitiikan kunnianhimon tasoa on nostettava. Hallitsemattomasti etenevä ilmastonmuutos rajoittaa tulevien sukupolvien vapautta enemmän kuin mikään muu. Siksi on toimittava nyt”, linjaa Kokoomusnuorten puheenjohtaja Henrik Vuornos.

Kokoomusnuorten mielestä tulevaisuuden talouskasvun on perustuttava energia- ja resurssitehokkuuteen sekä vähäpäästöisyyteen. Kertakäyttökulttuurista on siirryttävä raaka-aineiden kierrätykseen, aineettomiin palveluihin sekä jakamis- ja kiertotalouteen. Negatiivisille ulkoisvaikutuksille, kuten ilmastopäästöille ja luonnon monimuotoisuuden heikentämiselle, on asetettava selkeä hinta.

“Uskomme siihen, että valjastamalla markkinatalouden keinot voimme saavuttaa nopeita ja voimakkaita toimia ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi. Hintasignaali on tehokkain tapa ohjata kulutusta taloudellisesti ja ilmastollisesti kestävämpään suuntaan. Tarvitsemme hiiliveron, joka verottaa nimenomaan tuotannosta tai kulutuksesta aiheutuvia ilmastopäästöjä”, linjaa puheenjohtaja Vuornos.

“Poliitikot eivät voi olettaa, että ihmiset muuttavat käyttäytymistään riittävän nopeasti. Politiikan pitäisi pystyä helpottamaan ihmisten ilmastotuskaa niin, että mahdollisimman monessa tuotteessa ja palvelussa päästövaikutukset olisivat jo valmiiksi hinnoiteltu mukaan. Emme tarvitse lisää moralisointia, vaan aitoja toimia päästöjen vähentämiseksi”, Vuornos jatkaa.

Kokoomusnuorten kymmenen keinoa ilmastopolitiikan kiristämiseksi:

1) Suomi sitoutuu tekemään oman osansa ilmaston lämpenemisen rajoittamiseksi 1,5 asteeseen

Seuraavan hallituksen on päivitettävä energia- ja ilmastostrategia IPCC:n suosituksen mukaiseksi eli luoden Suomen osalta suunnitelmat ilmaston lämpenemisen rajoittamiseksi 1,5 asteeseen. Suomi tulee tehdä aktiivista työtä vaikuttaakseen EU:n päästövähennystavoitteen nostamiseksi 1,5 asteen tavoitteen mukaiselle polulle, eli 60 prosenttiin vuoteen 2030 mennessä.

2) Otetaan käyttöön hiilivero. Kevennetään verotuotoilla työn ja yrittämisen verotusta.

Otetaan käyttöön tuotetuista ilmastopäästöistä perittävä vuosittain kiristyvä hiilivero. Yhtenäistetään energiaverotusta siten, että pyritään pitkällä aikavälillä päästöihin perustuvaan neutraaliin verotukseen. Kevennetään hiiliveron verokertymällä työn ja yrittämisen verotusta sekä pidetään huolta vähävaraisten toimeentulosta sosiaaliturvan keinoin, jotta yleinen ostovoima ei heikkene tai kokonaisveroaste nouse hiiliveron käyttöönoton myötä.

3) Lopetetaan kivihiilen ja turpeen poltto. Tuotetaan energia ydinvoimalla ja uusiutuvilla energialähteillä.

Luovutaan turpeen ja kivihiilen polttamisesta vuoteen 2029 mennessä. Tuotetaan energiaa ydinvoimalla ja uusiutuvilla energialähteillä. Luodaan ohjauskeinoja, jotka vauhdittavat investointeja kestäviin energiamuotoihin. Etsitään aktiivisesti länsimaisia investoijia ja rakentajia uusille ydinreaktoreille Suomeen. Puretaan lainsäädännölliset esteet neljännen sukupolven ydinreaktorien kehittämiseksi ja rakentamiseksi Suomessa. Tutkitaan mahdollisuudet hyödyntää ydinkaukolämpöä suurten kaupunkien lämmityksessä.

4) Karsitaan ilmastolle haitallisia yritystukia. Vähennetään eläinperäisen ruoan tuotantoa.

Vähennetään asteittain ilmastolle haitallisia yritystukia ja kohdennetaan vapautuvat resurssit täysimääräisesti työn ja yrittämisen verotuksen keventämiseen. Poistetaan asteittain eläinperäisten tuotteiden maataloustuet. Vähennetään ruokailun ilmastopäästöjä edistämällä kasvisruokailua julkisissa ruokahankinnoissa.

5) Kasvatetaan ja ylläpidetään hiilinieluja.

Kasvatetaan metsien hiilinieluja nykyisestä tasosta. Huolehditaan biotalouden kestävyydestä siten, että metsähakkuiden osalta vain metsäteollisuuden sivuvirtoja käytetään bioenergiana. Lisätään metsäteollisuuden TKI- ja perustutkimuksen rahoitusta metsäteollisuuden jalostusarvon nostamiseksi ja hiilinielujen kehittämiseksi. Edistetään hiilinielujen kasvua ennallistamalla ojitettuja soita sekä selvitetään aktiivisesti puuttomien alueiden metsittämismahdollisuuksia.

6) Edistetään kierto- ja jakamistaloutta sekä resurssi- ja energiatehokkuutta.

Edistetään kierto- ja jakamistaloutta luomalla kannusteita ja poistamalla esteitä uusien markkinoiden syntymiseltä. Ohjataan kotitalouksia energiansäästöön ja sitä tukeviin investointeihin. Edistetään sähkön ja lämmön kysyntäjouston hyödyntämistä. Otetaan julkisissa rakennushankkeissa ja niiden kilpailutuksissa huomioon rakennuksen koko elinkaaren taloudelliset ja ympäristölliset kustannukset.

7) Tuetaan kaupunkien kasvua ja tiivistetään yhdyskuntarakennetta.

Tavoitellaan kaupunkisuunnittelulla nykyistä eheämpää ja tiiviimpää yhdyskuntarakennetta, joka mahdollistaa liikenteen ja asumisen päästöjen vähentämisen. Kasvatetaan valtion investointeja joukkoliikenteen kehittämiseksi erityisesti suurten kaupunkien alueilla. Lisätään pääkaupunkiseudun ja muiden kasvukeskusten tonttitarjontaa muun muassa myymällä valtion, valtakunnallisten virastojen ja valtionyhtiöiden tarpeetonta kiinteistöomaisuutta asuntorakentajille. Siirretään kaupunkien kasvun painopistettä täydennysrakentamiseen.

8) Vähennetään raskaan liikenteen sekä lento- ja laivaliikenteen päästöjä.

Ohjataan biopolttoaineita ensisijaisesti raskaan liikenteen sekä lento- ja laivaliikenteen käyttöön, sillä niiden sähköistyminen ei ole lyhyellä aikavälillä näköpiirissä. Vaikutetaan aktiivisesti kansainvälisellä tasolla lentopetrolin verotuksen sallimiseksi lentoliikenteen päästöjen vähentämiseksi. Luovutaan yritysten matkustaja-alustuesta laivaliikenteen päästöjen vähentämiseksi.

9) Vähennetään merkittävästi liikenteen päästöjä.

Siirretään autoilun verotuksen painopistettä omistamisen verotuksesta käytön ja ympäristöhaittojen verotukseen. Poistetaan päästöttömien ja pienipäästöisten autojen autovero ja korvataan verokertymän lasku käyttöön perustuvilla veroilla. Kannustetaan voimakkaasti työsuhdeautojen päästöttömyyden ja vähäpäästöisyyden lisäämiseen. Puretaan edelleen sääntelyä henkilökuljetuksista aitojen liikennepalvelumarkkinoiden kehittämiseksi. Vähennetään Suomen sisäistä lentoliikennettä investoimalla nopeisiin raideyhteyksiin suurten kaupunkien välille. Toteutetaan tunnin raideyhteydet Helsingistä Turkuun ja Tampereelle sekä neljän tunnin yhteys Helsingistä Ouluun. Avataan rautateiden henkilöliikenne kilpailulle raideliikenteen kilpailukyvyn parantamiseksi.

10) Kasvatetaan joukkoliikenteen, pyöräilyn ja kävelyn kulkutapaosuutta.

Vähennetään liikenteen päästöjä parantamalla joukkoliikenteen, pyöräilyn ja kävelyn edellytyksiä. Kasvatetaan kestävien liikennemuotojen houkuttelevuutta ja kulkutapaosuutta erityisesti suurilla kaupunkiseuduilla. Ohjataan investointeihin rahaa valtion ja kaupunkiseutujen välisillä maankäytön, asumisen ja liikenteen MAL-sopimuksilla.

Kokoomusnuorten vasta hyväksytty ympäristö- ja ilmastopoliittinen ohjelma löytyy kokonaisuudessaan täältä: https://www.kokoomusnuoret.fi/wp-content/uploads/2018/11/KOKOOMUSNUORTEN-YMP%C3%84RIST%C3%96-JA-ILMASTOPOLIITTINEN-OHJELMA-2019-2020.pdf